Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị
Kiến nghị về việc xin xác định lại nguồn gốc sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất cho gia đình bà bị thiếu diện tích so với diện tích trong sổ mục kê đất.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Các nội dung kiến nghị, khiếu nại của Bà đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, xác minh, giải quyết; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đã được công nhận tại Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Xét thấy, vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát và thông báo trả lời bằng văn bản cho công dân theo đúng quy định, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 83/TB-UBND ngày 24/4/2023 về việc từ chối tiếp công dân và từ chối tiếp nhận nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại liên quan đến nội dung này, đề nghị Bà chấp hành.

(Theo Thông báo số 284/TB - UBND ngày 29/12/2023)