Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty TNHH MTV QT Nguyễn Hoàng
Tiêu Đề:
Công ty TNHH MTV QT Nguyễn Hoàng: Xin khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông
Địa chỉ:
Đội 5, thôn Lương Điền, Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị
Nội dung:
Địa điểm xin thăm dò, khảo sát cát sỏi lòng sông bắt đầu từ chân cầu Mỹ Chánh đến đường dây điện cao thế 500KV đi qua gồm thuộc địa bàn các thôn: Lương Điền, Tân Điền, Trầm Sơn, Tân Lý, Khe Mương- xã Hải Sơn, Hải Lăng (Tờ trình số 06/2017/QT-NH ngày 3/3/2017 kèm theo)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
An ninh - Trật tự
Nội dung trả lời:
UBND tỉnh trả lời (Công văn số 797/UBND-TN ngày 8/3/2017):
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết đề nghị của doanh nghiệp 
 
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (Công văn 538/STNMT-KS ngày 10/3/2017):
Khu vực Công ty TNHH MTV QT Nguyễn Hoàng đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông Mỹ Chánh tại xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng không nằm trong vùng Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 27/12/2016. Vì vậy, khu vực trên không đủ điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định.
Đính kèm trả lời: