Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Nguyễn Phúc Liêm
Tiêu Đề:
Ông Nguyễn Phúc Liêm: kiến nghị v/v xây dựng dự án nuôi trồng thủy sản của bà Đỗ Thị Toán
Địa chỉ:
khu phố 8, phương 3, thị xã Quảng Trị
Nội dung:
Khiếu nại việc xây dựng dự án nuôi trồng thủy sản của bà Đỗ Thị Toán làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

- Để chấm dứt vụ việc, tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phúc Liêm, giao UBND thị xã Quảng Trị giải quyết đơn khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại, báo cáo UBND tỉnh tiến độ giải quyết trước ngày 25/4/2017.

(Công văn số 1354/UBND-TCD)

- UBND thị xã Quảng Trị: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1354/UBND-TCD, UBND thị xã Quảng Trị đã ban hành Công văn số 50/UBND-TTr ngày 17/4/2017 giao Trưởng phòng TNMT nghiên cứu, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phúc Liêm. Ngày 24/4/2017, Trưởng phòng TNMT tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Phúc Liêm để thống nhất một số nội dung trong đơn khiếu nại và ngày 24/4/2017 UBND thị xã Quảng Trị đã ban hành Thông báo số 14/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phúc Liêm

(Công văn số 56/UBND-VP)

 

Đính kèm trả lời: