Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hà
Tiêu Đề:
Xin điều chỉnh quy hoạch khu sinh thái Hoàng Hà tại Khu Dịch vụ - Du Lịch Cửa Việt
Địa chỉ:
Số 40 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Nội dung:
Công ty có sửa đổi lại Quy hoạch củ của khu sinh thái Hoàng Hà Cửa Việt theo mô hình biệt thự nghỉ dưỡng thấp tầng và khách sạn mô hình Condotel nhằm đáp ứng tình hình kinh doanh mới như các địa phương trong nước đã và đang làm (Công văn 28/CV-HH kèm theo)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
An ninh - Trật tự
Nội dung trả lời:
-  UBND tỉnh (Công văn số 1408/UBND-VX ngày 11/4/2017): Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành địa phương liên quan xem xét, đề xuất UBND tỉnh giải quyết trước ngày 17/4/2017
 
- Sở Xây dựng (Công văn 422/SXD-QHXD): Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan, cuộc họp đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau:
+ Đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH XD Hoàng Hà (gọi tắt Công ty) đầu tư dự án Khu Du lịch sinh thái Hoàng Hà Cửa Việt tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt theo mô hình kinh doanh mới như đề xuất của Công ty.
+ Đề nghị UBND tỉnh thu hồi Quyết định 1291/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH XD Hoàng Hà, cho Công ty thuê lại 3,0ha đất để tiếp tục thực hiện dự án
+ Công ty có trách nhiệm lập Quy hoạch chi tiết của dự án trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch, lập dự án mới phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và có cam kết triển khai dự án theo đúng tiến độ. (Nội dung Công văn số 422/SXD-QHXD kèm theo)
 
-  UBND tỉnh (Công văn số 1944/UBND-VX ngày 11/5/2017): 

Xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hà, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

+ Thống nhất chủ trương để Công ty TNHH XD Hoàng Hà đầu tư dự án Khu sinh thái Hoàng Hà  tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt theo mô hình kinh doanh mới như đề xuất của Công ty. Riêng khoảng đất khoảng 1.220m2 ở phía Đông đường quốc phòng: Hiện nay tỉnh Quảng Trị đang triển khai thiết lập hành lang an toàn bờ biển theo quy định của pháp luật. Vì vậy, khi hành lang an toàn bờ biển được thiết lập xong thì Công ty nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, giải quyết.

+ Công ty Hoàng Hà có trách nhiệm lập Quy hoạch chi tiết của dự án trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch, đồng thời lập và triển khai dự án mới trong năm 2017 – 2018 phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và có cam kết triển khai đúng tiến độ. Quá thời hạn nêu trên thì UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất để sử dụng mục đích khác. Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hà phải chịu mọi thiệt hạn do vi phạm pháp luật đất đai theo quy định.


 
Đính kèm trả lời: