Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Đặng Thị Lệ Dung và Trần Minh Viên
Tiêu Đề:
Bà Đặng Thị Lệ Dung: Khiếu nại Quyết định số 114/QĐ-SXD ngày 7/12/2016
Địa chỉ:
Khu phố 2, phường 3, thị xã Quảng Trị
Nội dung:
Khiếu nại Quyết định số 114/QĐ-SXD ngày 7/12/2016 v/v giải quyết khiếu nại lần 1 của Sở Xây dựng
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
- UBND tỉnh
+ Công văn số 1735/UBND-TCD ngày 28/4/2017: UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất phương án giải quyết khiếu nại của gia đình và Dung, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2017
+ Công văn số 1759/UBND-CN ngày 03/5/2017: Giao Thanh tra tỉnh xem xét đơn khiếu nại của Trịnh Minh Viên và bà Đặng Thị Lệ Dung, tham mưu UBND tỉnh xử lý đúng quy định.
- Sở Xây dựng (Công văn 520/SXD.TTra): Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3952/UBND-CN ngày 27/9/2016, Sở Xây dựng đã tiến hành thụ lý đơn thư theo đúng trình tự quy định. Nay, ông Viên và bà Dung khiếu nại Quyết định giải quyết của Sở Xây dựng. Do đó, để việc giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo khách quan, đúng thẩm quyền quy định, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu, xử lý.
(Nội dung Công văn đính kèm)
 

 
Đính kèm trả lời: