Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hải Lăng, Quảng Trị

V/v lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 4320/UBND-KT trả lời về vấn đề này.

Xem chi tiết trả lời Tại đây!