Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin khai thác mỏ đất

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã có trả lời tại Công văn số 4351/UBND-KT ngày 08/9/2022.

Xem chi tiết Tại đây