Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà

Ông Võ Trọng Lam, trú tại khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở cho người dân theo quy định tại Dự án khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Nội dung này, UBND tỉnh đã có Thông báo số 180/TB – UBND ngày 09/11/2021 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  -  Hà Sỹ Đồng tại cuộc họp giải quyết một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến đất đai của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10/9/2022.

(Theo Thông báo số 175/TB-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022)