Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Số 33A, đường Lê Thế Hiếu, khu phố 8, phường 1, thành phố Đông Hà

Bà Nguyễn Thị Hiệp, trú tại số 33A, đường Lê Thế Hiếu, khu phố 8, phường 1, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị việc trích lục bản đồ địa chính cho gia đình để gia đình thực hiện thủ tục hành chính về cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ hộ gia đình sang cá nhân.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, chuyển UBND thành phố Đông Hà xem xét giải quyết nội dung của công dân theo quy định và trả lời cho công dân rõ.

(Theo Thông báo số 175/TB-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022)