Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Bà Nguyễn Thị Dục, trú tại khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (thửa số 99, tờ bản đồ số 22) tại vùng đất Nam Cây xăng thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, nhưng đến nay UBND huyện Vĩnh Linh chưa thực hiện.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh chủ trì, phối hợp các đơn vị, sở, ngành liên quanthực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2022.

      (Theo Thông báo số 175/TB-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022)