Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hà Nội

V/v thuê đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chuyển mục đích thực hiện dự án

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm tại Công văn số 4582/UBND-KT ngày 21/9/2022