Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin ý kiến chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Hoàn thành trước ngày 01/10/2022.

Xem chi tiết tại Công văn 4574/UBND-KT ngày 21/9/2022