Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 3 về việc xin ý kiến chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Hoàn thành trước ngày 01/10/2022..

Xem chi tiết tại Công văn số 4573/UBND-KT ngày 21/9/2022