Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đà Nẵng

Đề nghị chấp thuận nghiên cứu đầu tư dự án Trường mầm non chất lượng cao tại thành phố Đông Hà

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1.  Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Dịch vụ tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương liên quan hướng dẫn doanh nghiệp nêu trên nghiên cứu, khảo sát, đề xuất dự án và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Thời hạn khảo sát, nghiên cứu là 03 tháng kể từ ngày 20/9/2022. Quá thời hạn nghiên cứu, nếu doanh nghiệp không trình dự án thì văn bản này hết hiệu lực.

Xem thêm chi tiết tại Công văn số 4589/UBND-KGVX ngày 21/9/2022