Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc Xin đề xuất dự án đầu tư Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà theo chủ trương đã được phê duyệt. Sau khi dự án đầu tư hoàn thành, nếu Công ty TNHH An Viên quan tâm thì mời Công ty tham gia đấu giá các quỹ đất tại dự án theo quy định hiện hành. Trường hợp Công ty TNHH An Viên nghiên cứu có giải pháp quy hoạch thực hiện dự án phù hợp hơn thì kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét trước 31/10/2022.

Xem chi tiết tại Công văn 4633/UBND-KT ngày 23/9/2022.