Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
khối 3, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

Bà Lê Thị Thanh Ka, trú tại khối 3, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, trình bày: Phản ánh UBND huyện Hướng Hóa có dấu hiệu làm trái pháp luật trong việc giao đất và cấp Giấy CNQSD đất ….

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Đề nghị bà Lê Thị Thanh Ka có đơn trình bày rõ các nội dung và kèm theo tài liệu có liên quan gửi đến Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Theo Thông báo số 194/TB-UBND ngày 29/09/2022 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022)