Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Đề nghị cấp mỏ khai thác cát, sỏi dòng sông

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét đề xuất theo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết tại Công văn 5187/UBND-KT ngày 19/10/2022