Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc đề nghị khảo sát, đánh giá triển vọng mỏ đất làm vật liệu san lấp tại thôn Tân Mỹ, Hải Lệ, thị xã Quảng Trị để bổ sung vào quy hoạch, thăm dò khai thác

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật

(Theo Công văn số 5357/UBND-KT ngày 28/10/2022)