Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Công ty TNHH Đại Đoàn Thắng đề nghị phát triển Bến Cá chợ Cửa Việt từ Cảng cá loại III lên Cảng cá loại II

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, trong đó Bến cá chợ Cửa Việt là cảng cá loại II (Theo Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 02/8/2021), hoàn thành trước ngày 05/11/2022.
3. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế rà soát, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu cho phù hợp là cảng cá loại II.
3. Giao UBND huyện Gio Linh rà soát, tích hợp các quy hoạch có liên quan để đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định. Sau khi điều chỉnh các quy hoạch, chủ động đề xuất tổ chức thực hiện việc mở rộng Bến cá chợ Cửa Việt để đảm bảo các tiêu chí trở thành Cảng cá loại II theo quy định của pháp luật.

(Xem chi tiết tại Công văn 5387/UBND-KT ngày 31/10/2022)