Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc thuê đất thực hiện dự án Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, báo cáo UBND tỉnh về những nội dung liên quan đến đề nghị của Doanh nghiệp để xem xét theo đúng quy định của pháp luật.


(Xem chi tiết tại Công văn số 5546/UBND-KT ngày 02/11/2022)