Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin khảo sát đánh giá triển vọng mỏ đất làm vật liệu san lấp để bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Công văn số 5544/UBND-KT ngày 02/11/2022)