Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Vĩnh An, huyện Cam Lộ

Ông Hoàng Kỳ Lân, trú tại Vĩnh An, huyện Cam Lộ, trình bày: kiến nghị việc các UBND xã Cam Hiếu cấp đất cho ông Hoàng Kim Khiết trái quy định pháp luật.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/11/2022.

(Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022)