Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn An Lợi, xã Triệu An, Triệu Phong

Ông Lê Trọng Bờ, trú tại thôn An Lợi, xã Triệu An, Triệu Phong, trình bày: Kiến nghị UBND tỉnh về việc xem xét, hỗ trợ chế độ bảo hiểm xã hội đối với bản thân là người tàn tật, bệnh nặng để tạo điều kiện giúp đỡ đời sống cho gia đình ông.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét nội dung kiến nghị của công dân giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/11/2022

(Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022)