Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà

Ông Nguyễn Đức Ánh (đại diện 05 hộ) trú tại Khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị về việc đơn vị thi công công trình Cầu dây văng sông Hiếu làm ảnh hưởng đến nhà cửa, đất đai, cây cối, hàng rào… của các hộ dân chúng tôi; cần xác định thiệt hại về tài sản do thi công công trình cầu sông Hiếu và đề nghị đơn vị thi công sớm có phương án chống sạt lỡ như bao đê, kè tạm … nhằm bảo vệ tính mạng của người dân.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ đầu tư dự án) kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị và giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước 20/11/2022.

(Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022)