Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Xin điều chỉnh công năng sử dụng đất và bổ sung một số hạng mục công trình tại khu đất đã được UBND tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Đông Hà và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành trước 05/12/2022.

Xem chi tiết tại Công văn 5857/UBND-KT ngày 16/11/2022