Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Vĩnh Linh

Về khôi phục lại quyền sử dụng đất hợp pháp cho ông Trần Hữu Tình vì ông cho rằng diện tích sử dụng ít hơn diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Xem chi tiết tại Công văn số 5984/UBND-KT