Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà

Ông Nguyễn Mậu Hồng Việt, trú tại khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị UBND thành phố Đông Hà không thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho gia đình ông.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản:Thông báo số 210/TB-UBND ngày 14/10/2022, số5595/UBND-TCD ngày 04/11/2022, số 6188/UBND-TCD ngày 05/12/2022, có văn bản gửi Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng thông tin phản hồi về việc không thể thực hiện nội dung phán quyết tại Bản án số 99/2020/HC-PT ngày 30/6/2020, xin ý kiến tham vấn từ Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng để giải quyết dứt điểm vụ việc. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2023.

(Theo Thông báo số 249/TB-UBND ngày 30/12/2022 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022)