Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Trú tại khu phố Phú thị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Ông Đặng Anh Xuân, trú tại khu phố Phú thị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Khiếu nại Quyết định số 4232/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/7/2022 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc giải quyết nội dung khiếu nại về chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã có văn bản số 5666/UBND-KGVX ngày 08/11/2022 giaoThanh tra tỉnh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 15/01/2023.

(Theo Thông báo số 249/TB-UBND ngày 30/12/2022 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022)