Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Tân Long, Hướng Hóa

Giải quyết nguyện vọng tiếp tục được kinh doanh, buôn bán 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có ý kiến như sau:

Xem chi tiết tại Công văn 164/UBND-KT