Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Công ty TNHH Xây dựng khai thác khoáng sản Nguyên Hải có tờ trình về việc xin thu hồi titan sa khoáng trong dự án khu dân cư tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gio Linh, các đơn vị địa phương liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 10/3/2023.

Theo Công văn 707/UBND-KT ngày 28/02/2023