Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Công ty TNHH Thống Nhất đã có Về việc xin thuê đất để khai thác titan và làm bãi thải

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gio Linh, các đơn vị địa phương liên quan rà soát, báo cáo, đề xuất phương án cụ thể để UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 10/3/2023

(Theo Công văn 708/UBND-KT ngày 28/02/2023)