Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Xin chủ trương điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Apec Maidala Grand Cửa Việt

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6623/UBND-KGVX ngày 26/12/2022 về việc rà soát, báo cáo thực hiện Kết luận của UBND tỉnh về các dự án du lịch, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh rà soát để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Apec Quảng trị đối với dự án Apec Mandala Grand Cửa Việt theo đúng quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 20/3/2023 .

(Theo Công văn 807/UBND-KGVX ngày 06/3/2023)