Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc lập hồ sơ điều chỉnh xin ra ngoài khu vực dự trữ khoáng sản

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương nghiên cứu, hướng dẫn Công ty Cổ phần liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy thực hiện theo quy định.

(Theo Công văn số 849/UBND-KT ngày 08/3/2023)