Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về xin chủ trương để gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết nội dung thứ nhất của phần kiến nghị.
2. Giao UBND thị xã Quảng Trị tổ chức thực hiện để giải quyết nội dung thứ hai của phần kiến nghị.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 25/3/2023

(Theo Công văn 858/UBND-KT ngày 08/3/2023)