Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường Đông Thanh, thành phố. Đông Hà

Ông Trần Bá Sỏi, trú tại Khu phố 3, phường Đông Thanh, thành phố. Đông Hà, trình bày: Kiến nghị UBND thành phố Đông Hà chưa giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ sau khi nhà nước thu hồi đất.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/3/2023.

(Theo Thông báo số 37/TB-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023)