Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà

Ông Nguyễn Đức Hưng, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc xem xét lại chế độ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, để gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Đông Hà, kiểm tra, rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/3/2023.

(Theo Thông báo số 37/TB-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023)