Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở các điều kiện pháp lý về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản và Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác của UBND tỉnh, hướng dẫn UBND thị xã Quảng Trị, UBND huyện  Triệu Phong tổ chức thực hiện các bước thủ tục để đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp, làm cơ sở triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 25/3/2023

(Theo Công văn 907/UBND-KT ngày 13/3/2023)