Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Kiến nghị về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đối với 42 lô đất, trong đó 32 lô đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận hiện trạng sử dụng đất....

(Xem chi tiết tại Công văn số 895/UBND-KT ngày 10/3/2023)