Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 
Đồng ý đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, theo đó cho phép trong thời hạn 36 tháng, Công ty Cổ phần Gốm cao cấp Hạ Long thực hiện hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp....


(Xem Chi tiết tại Công văn 983/UBND-KT ngày 15/3/2023)