Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về xin cấp phép khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Đakrông làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi THK - Khu vực 2 thuộc xã Mò Ó, huyện Đakrông.
 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Thống nhất chủ trương theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường để Công ty TNHH Minh Phúc triển khai các bước tiếp theo, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ cấp phép khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Đakrông làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi TH4 - khu vực 2 thuộc xã Mò Ó, huyện Đakrông theo đúng quy định của pháp luật.
Yêu cầu, Công ty TNHH Minh Phúc thực hiện một số nội dung sau:
.........
Xem chi tiết tại Công văn 1518/UBND-KT ngày 10/4/2023