Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin khảo sát, bổ sung quy hoạch cát, sỏi lòng sông

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 1986/UBND-TN ngày 07/5/2020; chủ trì rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét đề nghị của Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật

Theo Công văn 1542/UBND-KT ngày 10/4/2023