Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc ban hành quyết định điều chỉnh phạm vi, ranh giới sử dụng đất dọc tuyến đường T1 (ven sông Thạch Hãn) Khu đô thị Bắc Thành Cổ
 

THÔNG TIN PHẢN HỒI


UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Hoàn thành trước 25/4/2023.

(Theo Công văn 1557/UBND-KT ngày 11/4/2023)