Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin chuyển đổi khối lượng đất dư thừa để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Gio Linh và các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 25/4/2023


(Theo Công ăn 1599/UBND-KT ngày 12/4/2023)