Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
85 Nguyễn Huệ, khu phố 3, phường 1, Đông Hà, Quảng Trị

Liên quan đến việc kiến nghị của ông Mai Hồng Sơn

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Sau khi xem xét, UBND tỉnh giao:
- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát kiến nghị của Ông đã gửi đến Sở để chỉ dạo, trực tiếp có văn bản trả lời nội dung tại mục 1 của phần kiến nghị.
- Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có văn bản trả lời mục 2 của kiến nghị để Ông được rõ.
Các đơn vị hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/5/2023.


(Theo Công văn 2064/UBND-KT ngày 05/5/2023)