Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
86 Lê Lợi, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Phản ánh kiến nghị của ông Lê Chung trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND huyện Hướng Hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý nội dung đơn phản ánh kiến nghị của ông Lê Chung và trả lời cho công dân theo đúng quy định; đồng thời thông báo kết quả giải quyết trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/5/2023.


(Theo Công văn 2129/UBND-NC ngày 10/5/2023)