Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin chủ trương nạo vét, tăng dung tích hồ chứa nước La Ngà kết hợp thu hồi đất san lấp

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 3423/UBND-NN ngày 06/8/2021 để tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Công văn số 2201/UBND-KT ngày 12/5/2023)