Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Kiến nghị của bà Lã Thị Yên ở khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nhiệm vụ đã được giao, rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định, báo cáo kết quả trong tháng 5 năm 2023


(Theo Công văn 2292/UBND-KT ngày 17/5/2023)