Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xuất hóa đơn bán hàng của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng và Công ty TNHH MTV Lý Len

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 25/4/2023, Cục Thuế tỉnh đã có Công văn số 466/CTQTR-TTKT báo cáo việc xử lý kiến nghị nội dung trên.

(Theo Công văn số 2026/UBND-TCTM ngày 04/5/2023)