Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Số nhà 19/24 đường Trần Thanh Mại, phường An Đông, thành phố Huế.

Phản ánh việc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị gây khó khăn trong quá trình giải quyết hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với bố ông là ông Nguyễn Văn Điểm

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát để xem xét, giải quyết theo đúng quy định, trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 10/6/2023


(Theo Công văn số 2334/UBND-KGVX ngày 19/5/2023)