Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Số 36/3 đường Ông Ích Khiêm, khu phố 1, phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Kiến nghị của ông Trần Hữu Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Duy ở số nhà 36/3 đường Ông Ích Khiêm, khu phố 1, phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý để giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 10/6/2023

(Theo Công văn 2503/UBND-KT ngày 29/5/2023)